Mobimouse d.o.o.
Stojana Protića 39,
11000 Beograd

tel: 011 30 888 87
fax: 011 24 000 09

DOBITNICI NAGRADNE IGRE "Preuzmi sadržaj i osvoji"


Datum izvlačenja: 29.11.2010.god.
Nagrada: digitalni foto aparat
Dobitnik: Siniša Vuksanović, Šid, 060/7169-***

Datum izvlačenja: 22.11.2010.god.
Nagrada: LG LCD 32"
Dobitnik: Dejan Dedović, Čajetina, 060/0421-***

Datum izvlačenja: 15.11.2010.god.
Nagrada: Ipod
Dobitnik: Todor Lukić, Šabac, 069/3350-***

Datum izvlačenja: 08.11.2010.god.
Nagrada: lap top
Dobitnik: Živojin Panajotović, Beograd, 063/1253-***

Datum izvlačenja: 31.10.2010.god.
Nagrada: digitalni fotoaparat
Dobitnik: Milunka Vasiljević, Zemun, 060/3725-***


Na osnovu zakona o igrama na sreću (Sl. Gl. RS br.84/04 i 85/05), Pravilnik o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću (Sl.gl. Rs br 129/04) i odluke Organizatora Mobi mouse d.o.o. Beograd, donosi 29.06. 2010. godine

PRAVILA

Nagradne igre u robi » PREUZMI SADRŽAJ I OSVOJI«

ORGANIZATOR

ČLAN 1.

Organizator nagradne igre u robi »preuzmi sadržaj i osvoji« (u daljem tekstu: Nagradna igra) je Mobi mouse d.o.o. Bulevar Zorana Đinđića 65/3 11000 Beograd, PIB104122416 (u daljem tekstu: Organizator), a na osnovu Odluke Organizatora od 29.06.2010.godine. Ova pravila su obavezujuća za sve učesnike u nagradnoj igri.

ZVANIČNI NAZIV NAGRADNE IGRE

ČLAN 2.

Zvanični naziv Nagradne igre glasi »PREUZMI SADRŽAJ I OSVOJI«.

TERITORIJA

ČLAN 3.

Nagradna igra će biti organizovana na teritoriji Republike Srbije.

TRAJANJE I STUPANJE NA SNAGU PRAVILA NAGRADNE IGRE

ČLAN 4.

Nagradan igra će početi 25. oktobra 2010.godine i trajaće do 23. januara 2011. godine. Završetak roka za prijem kodova za učešće u nagradnoj igri bliže je opisan u članu 7. u daljem tekstu ovih Pravila.
Ova Pravila stupaju na snagu danom dobijanja saglasnosti Ministra nadležnog za poslove finansija.

PRAVO UČEŠĆA

ČLAN 5.

Sva lica (fizička lica) sa prebivalištem u Republici Srbiji imaju pravo da učestvuju u Nagradnoj igri, ukoliko u perodu od 25.10.2010. godine do 23.01.2011. godine ispune uslove iz člana 5 stav 2 ovog pravilnika.

Pravo na učestvovanje u nagradnoj igri korisnici ostvaruju korišćenjem usluga Mobi mouse d.o.o. u smislu preuzimanja sadržaja (ring tonova, video/java igrice, teme, pozadine) bez obzira da li su članovi klub, ili nisu.

Član kluba se postaje slanjem određene sintakse (na primer: Get XXX XXX predstavlja kod koji je objavljen u reklami u štampanim medijima) na broj 8807 ili 8809.

Ukoliko se korisnik odjavi iz kluba (slanjem sintakse stop na 8807 ili 8809) a poslao je zahtev u periodu od 25.10.2010. – 23.01.2011. godine i dalje ima pravo učešća u nagradnoj igri „Preuzmi sadržaj i osvoji”.

Lica koja su zaposlena kod Organizatora nemaju pravo učešća u nagradnoj igri, kao i članovi njihovih najužih porodica (supružnici, deca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici).

Ukoliko je dobitnik neke od nagrada maloletno lice ili lice lišeno poslovne sposobnosti, nagradu će za njega i u njegovo ime primiti zakonski zastupnik (na koga će da je u slučaju da je tako određeno Zakonom glasiti i sva dokumentacija potrebna za predaju i korišćenje nagrade), nakon potpisivanja izjave kojom se organizator oslobađa svake odgovornosti koja može nastati u vezi dodeljivanja nagrade, kao i plaćanje štete ili zahteva ma kakve prirode u vezi sa tim. Svojstvo zastupnika se dokazuje važećom originalnom dokumentacijom (Izvod iz matične knjige rođenih ili odluka o starateljstvu).

Organizator zadržava pravo da izvrši mere provere gore navedenih činjenica.

MEHANIZAM UČESTVOVANJA U NAGRADNOJ IGRI

ČLAN 6.

Da bi učestvovali u nagradnoj igri potrebno je da potencijalni učesnici pošalju sintaksu sa kodom (sadržaj koji žele da preuzmu – ring ton, melodiju, teme igricu ili pozadinu) na kratki broj 8807 ili 8809 sa reklame objavljene u štampanim medijima. Svaki poslati zahtev (sintaksa sa kodom) učestvuje u nagradnoj igri. Početak roka za slanje zahteva za preuzimanje sadržaja je 25.10.2010. od 00:00h, a završetak roka je 23.01.2011. godine u 24:00h.

Svaki učesnik može poslati koliko god želi zahteva za preuzimanje sadržaja i učestvuje u osvajanju nagrade. Nakon što učesnik bude jednom izvučen, ne gubi pravo da dalje učestvuje u Nagradnoj igri.

Činom slanja validnog zahteva (za preuzimanje sadržaja), pošiljalac stiče svojstvo učesnika, kao i sva prava i obaveze navedene u ovim Pravilima.

IZVLAČENJE NAGRADE

ČLAN 7.

Počevši od 31.10.2010. godine nakon isteka prve nedelje nagradne igre, pa sve do 23.01.2011. godine nakon 24.00h obavljaće se nedeljno izvlačenje dobitnika po jedan dobitnik svake nedelje, ukupno 13 dobitnika automatskim, softverskim putem – nesumičnom kompjuterskom selekcijom – biće izabran jedan telefonski broj.

Rezultati izvlačenja su konačni i obavezujući. Prilikom svakog izvlačenja, biće izvučen jedan dobitnik. Dobitnik nagrade će biti objavljen na adresi www.mobimouse.net.

OPIS NAGRADA I VREDNOST NAGRADE

ČLAN 8.

U nagradnoj igri će biti podeljeno ukupno 13 nagrada.

Broj nagrada je ograničen i ni u kom slučaju neće biti dodeljeno više nagrada od broja predviđenog ovim Pravilima.

Pravo na dobijanje nagrade kao ni nagrade se ne mogu prenositi ili ustupiti. Nagrade se ne mogu zameniti za novac.

Vrednost jednog notebook-a "HP Mini 210-1099 Vivvienne" sa PDV-om iznosi: 44.990,00din
(dodelićemo 3 Notebook-a)

Vrednost jednog televizora "LG LCD 32" LD350 FullHD" sa PDV-om iznosi: 48.210,00 din
(dodelićemo 3 televizora)

Vrednost jednog iPod-a "iPod touch 8GB" sa PDV-om iznosi: 22.990,00 din iznosi:
(dodelićemo 3 iPod-a)

Vrednost jednog foto-aparata "Olympus FE-47 Silver + 2GB + to" sa PDV-om iznosi: 10.490,00 din
(dodelićemo 4 foto-aparata)

Ukupna vrednost svih 13 nagrada sa PDV-om iznosi 390.530,00 dinara.

Shodno gore navedenom, ukupan nagradni fond iznosi 390.530,00 dinara

OBAVEŠTAVANJE DOBITNIKA I PREDAJA NAGRADA

ČLAN 9.

Svi dobitnici koji su poslali zahtev za preuzimanje sadržaja, nakon izvlačenja će biti obavešteni o činjenici da su izvučeni kao dobitnici nedeljne nagrade. Dobitnici će biti kontaktirani putem broja telefona sa koga su poslali zahtev za preuzimanje sadržaja, i tom prilikom su dužni da Organizatoru daju svoje svoje lične podatke, kao i lične podatke lica kome će biti uručena nagrada (ime, prezime, adresu i JMBG).

Ukoliko dobitnik nedeljne nagrade ne bude pronađen ni 7 dana nakon izvlačenja nagrade, putem broja telefona sa kojeg je poslao zahtev za preuzimanje sadržaja, dobitnik gubi pravo na nagradu.
Ukoliko dobitnik nedeljnih nagrada propusti da preuzme nagradu, odnosno zatraži predaju nagrade, u roku od 30 dana od dana kada je izvučen, gubi pravo na nagradu.

Učesnici u Nagradnoj igri prihvataju pravo Organizatora Nagradne igre, da u svrhu promocije mogu koristiti ime, sliku, i lične podatke dobitnika kao audio, foto ili video material, bez prava na naknadu i bez vremenskog ograničenja ili ograničenjas u broju korišćenja.

Pre predaje nagrade, od dobitnika će biti zatraženo da potpiše Izjavu o ispunjavanju uslova za učešće u Nagradnoj igri, o oslobađanju Organizatora od odgovornosti o eventualnim sporovima oko vlasništva nad nagradama, poslatim zahtevima za preuzimanje sadržaja, mobilnim telefonima i karticama sa kojih su dobitni zahtevi poslati, kao i saglasnost za korišćenje imena, slike i ličnih podataka dobitnika u svrhu promocije. Ukoliko dobitnik odbije da ovu izjavu potpiše gubi pravo na nagradu.

IZVEŠTAVANJE

ČLAN 10.

Konačna lista dobitnika će biti objavljena u dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji cele Republike Srbije u roku od 15 dana od dana završetka Nagradne igre. Organizator će u roku od 15 dana od završetka Nagraden igre dostaviti Upravi za igre na sreću, izveštaj o rezultatima nagraden igre.

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI U SPOROVIMA OKO VLANIŠTVA

ČLAN 11.

Svi zahtevi za dodelu nagrada koje Organizator bude primio nakon isteka trajanja nagradne igre ili rokova za ostvarivanje pojedinih prava predviđenih ovim Pravilima smatraće se nevažećim.

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

ČLAN 12.

Sve zahtev u vezi sa upotrebnom vrednošću i kvalitetom nagrada, dobitnici će uputiti direktno licu navedenom u garantnom listu.
Organizator neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu i nematerijalnu štetu (uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit), koji nastanu kao posledica učestvovanja u Nagradnoj igri i osvajanja nagrada, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.

TROŠKOVI

ČLAN 13.

Oragnizator će snositi troškove u vezi sa nagradama i dodelom nagrada uključujući i porez na dohodak građana ostvaren od igara na sreću. Organizator neće snositi troškove učestvovanja u Nagradnoj igri.

DOSTUPNOST PRAVILA

ČLAN 14.

Svaka zainteresovana strana može dobiti kopiju Pravila o svom trošku, u prostorijama Organizatora.

OBJAVLJIVANJE PRAVILA

ČLAN 15.

Pravila nagradne igre će biti objavljena u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji cele Republike, istaknuta na internet adresi www.mobimouse.net.

SPOROVI

ČLAN 16.

Svaki spor između Organizatora i bilo kog učesnika promocije, rešavaće nadležni sudovi u Beogradu.

PREKID NAGRADNE IGRE

ČLAN 17.

Nagradna igra može biti prekinuta u slučaju više sile (okolnosti koje organizator nije mogao predvideti i na njih uticati), uključujući nemogućnost Organizatora usled razloga koji su nezavisni u odnosu na njegovu volju da vodi Nagradnu igru. Organizator će obavestiti potrošače o eventualnom prekidu Nagraden igre i razlozima putem dnevnog lista koji se ditribuira na teritoriji cele Republike. U slučaju prekida iz gore navedenog razloga, Organizator neće biti u obavezi da učesnicima naknadi bilo kakve troškove koji se odnose na učestvovanje u nagradnoj igri.

 

 

Pravila nagradne igre, PDF Download